دریافت فایل با موضوع(بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران)

خاك های مسئله دار، خاك هایی هستند كه در پروژه های عمرانی مشكلات فنی و مهندسی زیادی ا را به همراه دارند مشخصات فایل تعداد صفحات51حجم0/830 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود پایان نامه مهندسی عمران مقدمه خاك های مسئله دار، خاك هایی هستند كهبررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران||کیو ایی42042343|qeb42042343|بهسازی خاک,خاکهای مساله دار,خاکهای تثبیت شده,روشهای بهسازی خاکهای مساله دار,بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پایان نامه رشته عمران
در این پست قصد معرفی فایل بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران را داریم با ما همراه باشید.

خاك های مسئله دار، خاك هایی هستند كه در پروژه های عمرانی مشكلات فنی و مهندسی زیادی ا را به همراه دارند


مشخصات فایل
تعداد صفحات51حجم0/830 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه مهندسی عمران مقدمهخاك های مسئله دار، خاك هایی هستند كه در پروژه های عمرانی مشكلات فنی و مهندسی زیادی از قبیل ریزش و یا ترك خوردگی ساختمان ها، نشست ناهمگون ساختمان، بالا آمدن سطح آب زیرزمینی كه در نقاط پست می تواند به دلیل ای جاد تورم ساختگاه مشكلاتی برای پی ساختمان ها به وجود آورد را به همراه دارند . روان گرایی خاك در هنگام وقوع زلزله و استقرار شهرك ها بر روی خاك های مسأله دار و مشكلات فراوان دیگری از این قبیل اطلاع از خصوصیات زمین شناسی و ژئوتكنیكی محل انجام پروژه را امری اجتن اب ناپذیر م ی سازد . درسال های اخیر ، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای تهیه مسكن و توسعه صنعت ساختمان، با توجه به ساخت و ساز در شهرهای بزرگ ، بدون رعایت مسائل زمین شناسی و ژئوتكنیكی، مشكلات فنی و مهندسی زیادی را به همراه داشته كه یكی از مهم ترین آنها خاك های مسئله دار می باشد. بهسازی خاك ، در كلیه مسائل مهندسی خاك و بخصوص در شرایط ضعیف بودن آن مطرح می باشد. این عمل به منظور اصلاح كاربرد م هندسی خاك برای دستیابی به اهداف مختلف انجام می شود . انتخاب روش بهسازی خاك به صورت طبق ه بندی شده امر مشكلی است. روش های بهسازی متعددی جهت خاك زیر پی از جمله عبور از اثر های خاك ضعیف با استفاده از پ یهای عمیق، برداشت خاك ضعیف و جایگزینی با مصالح پر كننده مهندسی و بهسازی خواص خاك در محل وجود دارد . انتخاب روش های بهسازی بستگی به عوامل متعدد ی از جمله نوع خاك، درصد ریزدانه (لای و مقدار ر س)، مساحت و عمق بهسازی، مقاومت و تراكم پذیری خاك م ورد نظر، ضوابط نشست ، دسترسی به مهارت های فنی ، نوع تجهیزات ، مصالح و هزینه بهسازی دارد . اهداف متفاوتی برای بهسازی خاك وجود دارند . از جمله می توان به افزایش ظرفیت باربری ، افزایش پایداری شیب و كاهش نشست پی برا ی خاك های دانه ریز و درشت اشاره نمود . مكانیسم های مرتبط با بهسازی خواص خاكهای رسی شامل تحكیم خاك رس با انجام پیش بارگذاری، اجرای ستون های سیمان - خاك یا آهك - خاك و یا هر دو مصالح می باشد.مكانیسم های مرتبط با خاك های ماسه ای رس دار ، شامل تراكم دینامیكی با ا ستفاده از ضربه زدن به سطح خاك، لرزاندن و جابجایی خاك مورد نظر با استفاده از ستون شنی جایگزینی، جابجایی مواد حفاری شده از طریق تزریق تراكمی، استفاده از مصالح چسبنده و تزریق سیمان فوق ریز و ایجاد ستون با استفاده از مخلوط خاك با آهك می باشد. بهسازی مشخصات مقا ومتی خاك به منظور كاهش خطرات آتی از اهمیت بسیار زیادیبرخوردار است . نظر به استحصال آسان و قیمت پایین مواد افزودنی نظیر آهك، استفاده از این مواد در بهسازیمشخصات رفتاری خاك های مسئله دار در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. کلمات کلیدی:بهسازی خاکخاکهای مساله دارخاکهای تثبیت شدهروشهای بهسازی خاکهای مساله دار فهرست مطالبفصل اول:كلیات1 مقدمه 11-1 پیش بارگذاری 22-1 تراكم دینامیكی 23-1 ستون های خاك و سیمان 34-1 تراكم ارتعاشی. 35-1 ستون سنگی جایگزینی ارتعاشی 46-1 ستون های خاك- آهك. 47-1 مواد افزودنی. 41-7 آهك 4 -12-7-1 سیمان. 53-7-1 استفاده از مواد شیمیایی نوین 68-1 واكنش های شیمیایی میان خاك رس و آهك 71 واكنش های تبادل كاتیونی آهك 7 -8 -12 واكنشهای پوزولانی آهك 7 -8-13 واكنش كربناتاسیون آهك. 8 -8 -19 تأثیر آهك بر خواص مكانیكی خاك های رسی. 9 -110 تأثیر آهك بر دانه بندی. 10 -111 تأثیر آهك بر حدود اتربرگ 10 -112-1 تأثیر آهك بر خصوصیات تغییر حجم و قابلیت تورم خاك. 1113 تأثیر آهك بر میزان تراكم 12 -114 تأثیر آهك بر نفوذپذیری خاك و كاهش درصد آب 13 -115 تأثیر آهك بر مقاومت برشی و فشاری خاكهای تثبیت شده. 13 -116 تأثیر آهك بر روی حساسیت خا كهای رسی 14 -117 تأثیر آهك بر مقاومت در برابر چرخ ههای یخ زدگی و آب شدن 15 -118-1 چگونگی عملكرد نانو ذرات پلیمری در خاكهای رس. 151-18-1 ذرات پلیمری در خا كهای رس 1819-1 جمع بندی . 1920-1 روش تحقیق 19 فصل دوم:خاك تثبیت شده با آهك2 مقدمه 211 آزمایش های شاخص. 23 -21-1-2 آزمایش دان هبندی و هیدرومتری 232-1-2 آزمایش تعیین حدود اتربرگ 233-1-2 آزمایش تعیین درصد رطوبت خاك. 242 آزمایش های مكانیكی. 25 -21-2-2 آزمایش تراكم. 252-2-2 آزمایش مقاومت فشاری. 2628.10*10 cm 3-2-2 آزمایش برش مستقیم فصل سوم:خاك تثبیت شده با مواد نانو3 مقدمه 321-3 آزمایش های شاخص 321-1-3 آزمایش تعیین حدود اتربرگ 321-2-1-3 بررسی نتایج آزمایش اتربرگ. 323-1-3 آزمایش تعیین درصد رطوبت خاك 332 آزمایش های مكانیكی. 34 -31-2-3 آزمایش تراكم. 342-2-3 آزمایش مقاومت فشاری. 3436.10*10 cm 3-2-3 آزمایش برش مستقیم فصل چهارم:جمع بندی و نتیجه گیری4 مقدمه 391-4 جمع بندی 392-4 نتیجه گیری. 45فهرست منابع . 47
"